názov

Ukrajinská kríza / Ostreľovanie v Donecku

autor

Tomáš Rafa

Voľný fotograf (SR)
2009 Akadémia umení Varšava (ateliér Prof. Gzregorz Kowalski) 2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici (ateliér Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.) Umelecký aktivista, vizuálny umelec, dokumentarista Tomáš Rafa je svojím videoprojektom o nacionalizme jedným z výrazných predstaviteľov vetvy vizuálnych umelcov, ktorí rozširujú špecifické hranice umeleckého média, pracujú s relevantnými otázkami súčasnosti a projektmi oscilujú na tenkej línii oddeľujúcej postavenie umelca od aktivistu. Zaznamenáva protesty, demonštrácie, blokády a predostiera ich v širšom, globálnejšom rámci. Stavia na sebareflexii diváka a jeho schopnosti interpretácie. Vystupuje v roli nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý okom kamery zaznamenáva udalosti a sprostredkováva čistú obrazovú informáciu bez komentára.